Sunnavind

Meldingsblad for Bygdelaget Sunnhordlendingen. Nr. 1 2007 88. årg Nettversjon: http://home.no.net/lotveita/sunnavin.htm

Innkalling til felles årsmøte 2007 og 2008:

Tid:Lørdag 8. mars 2008 kl. 18.

Stad: På Sunnabu

Sakliste:

1. Årsmelding for 2005 og 2006.

2. Rekneskap for 2006 og 2007.

3. Medlemskontingent.

4. Drift av Sunnabu.

5. Val.

6. Eventuelt.

Bilete: Synkronmaling ved Christina og Eivind.

I år er vi sein med avviklinga av årsmøtet, så det høver best å utsettja det til våren, og avvikla det saman med årsmøte 2008 på Sunnabu. Det vil koma ny innkalling, men prøv alt no å settja av denne helga, så kan vi kombinere det med eit veterantreff.


Plan for drift av hytta våren 2008:
(sjå også http://home.no.net/lotveita/utleige.htm )

Ei helg kvar månad disponibel for arrangement:
11.-13. januar: Sesongstart. 8.-10. februar: Treff. 7.-9. mars: Årsmøte med veterantreff. 13.-15. april: Etterpåsketur

Alle andre helger og veker prøver vi å leige ut til medlemer eller andre.

 

Fordeling av hytta skjer slik i sesongen (januar-april):

For utleige ei helg:

Fordeling skjer torsdag kl. 19.00 8 dagar før utleige. Alle som har meldt seg innan den tid, vil bli vurdert. Medlemer har fortrinnsrett. Dersom ingen har meldt seg, gjeld "først til mølla" etter det tidspunkt. Inntil ei helg kvar månad kan "seljast" på førehand utan tidsfrist til eksterne/interne leigetakarar. Hyttestyret kan dermed straks svare ja på forspørsler om hytteleige framover i tid.

Dei helgane hytta står disponibel for medlemer (ei helg kvar månad):

Dersom ingen har meldt seg interessert i å nytta hytta før torsdag (1 dag før helga), kl. 19.00, kan hytta leigast ut etter prinsippet "først til mølla". Når hytta ikkje er utleigd (dvs. vanlegvis) er hytta disponibel for spontan oppreising etter avtale med hyttesjef.

Vinterferie 2008 (18.-22.2)+helga før eller etter:

Utleige til markedspris (min kr. 4500 , kr. 3500 for medlemer). Dersom ingen medlemer har meldt seg interessert innan torsdag 20.januar kl. 19.00, så blir hytta leigd ut til eksterne.


Påskeferie med palmehelg 2008 (14.-24.3) (kan f.eks. delast i to):

Fordeling skjer torsdag 28.2. kl.19.00 mellom dei som har meldt seg interessert til dess. Etter det skjer tildeling etter prinsippet "først til mølla" eller hyttestyret kan velja å leiga ut komersielt dersom det er ledig tid.

Hyttetakstane er modne for revidering. Her er framlegg til nye hyttetakstar med verknad frå 1.1.08:

Takstar f.o.m 1.1.08:

 

 

Medl.

Ikkjemedl.

Pr. natt (utanom påske)

60

70

Pr. natt påskeonsdag-2.påskedag

80

100

Veke sundagskveld-fredagskveld

1000

1500

større grupper/klassar tillegg pr. person

20

30

Helg fredagskveld-sundagskveld

600

1000

større grupper/klassar tillegg pr. person

20

30

Barn under 16 år: Halv pris av foreldrene

For enkeltdøgn kjem tillegg kr. 100 pr døgn for straum på deling mellom

alle på hytta.

Bruk av parkeringsplass: Kr. 30 pr. dag + kr. 30 pr natt. (Ikkje ved vekeleige)

22 medlemer i Sunnhordlendingen 2006:
Finn Mortensen, Ingse Andersen, Britt Karin Hegdal, Atle Jan Røyrvik, Knut Skålnes, Atle Tornes, Anne Britt Tornes, Anne Sofie Totland, Olav Bjørgen, Kari Aarbakke, Alf M. Bakke, Inga Tveito, Reidar Rusås, Reidun Rusås, Kirsti Havikbotn, Lars Olav Tveita, Olav Kvernenes, Per Aga, Gunnbjørg Skålevik, Jan Steinar Urdshals, Berit Røgelstad, Anne Marie Havnelid

Årsmelding for 2006
Styret dette året har vore:
Formann: Lars Olav Tveita
Kasserar: Kirsti Havikbotn
Skrivar: Per Aga
Styremedlem: Reidar Rusaas
Varamedlemer: Atle Jan Røyrvik, Britt Karin Hegdal, Inga Tveito
Ettersynsmenn: Atle Jan Røyrvik og Finn Mortensen
Rådet etter årsmøte i 2006:
Olav Bjørgen, 1år igjen
Anne Sofie Totland, 2 år igjen
Ingse Andersen, 3 år igjen
Atle Tornes, 4 år igjen
Kari Aarbakke vald for 5 år

I 2006 var aktiviteten liten. Hytta var ein del brukt, men ikkje på langt nær så mykje som det kunne vera ønskjeleg. Rekneskapen for 2006 går med stort underskot, men det har ikkje vore andre utgifter enn dei faste + straum som har normalverdi dette året. Det var mange fine skihelgar på Kvamskogen i 2006, og det er berre synd at ikkje fleire brukte Sunnabu. I 2007 har det også vore ein fin skisesong når først regnet gav seg ut i februar, og første skitur opp til Komediebakken er alt unnagjort no i desember.

Det er utført vanleg vedlikehald. Litt maling og takreparasjonar

Vi minner om at det har kome bom med nøkkelkort til på brua. Så no nyttar det ikkje å berre bruke privatnøkkel til hytta. Vi har kjøpt inn 2 nøkkelkort, ekstra nøkkelkort kostar kr. 200.

Referat frå Årsmøte 2006.
Årsmøtet vart halde hjå Kirsti og Lars Olav 23. november 2006. 8 medlemer var til stades. Årsmelding og rekneskap for begge åra vart godkjende. Medlemskontingenten vart sett til kr. 200. Styret, varamedlemer og ettersynsmenn vart attvalde. I Rådet vart Kari Aarbakke vald for 5 år, dei andre rådsmedlemene stod ikkje på val.

Rekneskap for 2006

Resultat/KTV 2006

2006

2005

Medlemspengar

 

4 400.00

 

4 400.00

Overnattingar

 

8 230.00

 

8 700.00

Gebyr/renter

 

5.86

82.01

 

Straum

5 844.05

 

1 454.99

 

Renovasjon/vassavgift

7 425.00

 

7 300.00

 

Forsikring

2 968.00

 

2 783.00

 

Driftsutg./vedlikehald

2 602.00

 

1 796.80

 

Underskot

 

6 203.19

 

316.8

 

18 839.05

18 839.05

Balanse

31.12.06

31.12.05

Postbanken

10 130.50

 

8 123.92

 

Sunnabu

150 000.00

 

150 000.00

 

Kreditor: Lars Olav

 

46 603.01

 

38 393.24

Lån medlemer

 

80 000.00

 

80 000.00

Eigenkapital

 

33 527.49

 

39 730.68

Ørebalanse

 

 

 

160 130.50

160 130.50

Endring eigenkapital

 

-6 203.19

 

Rekneskapen vil bli revidert saman med rekneskap for 2007 før årsmøtet i februar. Dei store endringane i straumutgifter frå 2005 til 2006 skuldast at vi i 2004 betalte inn altfor mykje etter stipulert målarstand. Forbruket i 2006 er det "normale".